fondo
Logo Conseller�a
Logo Agacal
CIAM
Instalaciones CIAM
actividades > Prensa
Listas de contratación temporal de persoal investigador na Agacal-Listado provisional admitidos e excluídos

Data: 27/08/2021

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS (27/08/2021)

DESCARGA DO DOG Nº 94 Venres 21 de maio de 2021 

 
AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA
LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAL INVESTIGADOR
 
RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2021 pola que se establecen as bases que rexerán o proceso de elaboración das listas propias desta axencia para a contratación temporal de persoal investigador e se abre o prazo de presentación de solicitudes en 2021 (código de procedemento MR325A).
 
O Decreto 52/2018, do 5 de abril, polo que se crea a Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), configura a axencia con personalidade xurídica propia, patrimonio e tesouraría propios e autonomía na súa xestión, coa competencia, entre outras, para impulsar as actividades de I+D+i nos sectores agrario, gandeiro e forestal.
 
Para o cumprimento das súas funcións, a Agacal conta con distintos organismos públicos de investigación (OPI) e estacións experimentais, nomeadamente:
 
▪ Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (Abegondo, A Coruña)-CIAM.
 
• Estación Experimental Agrogandeira da Pobra do Brollón (A Pobra do Brollón, Lugo).
 
• Estación Experimental de Gandaría de Montaña do Marco da Curra (Monfero, A Coruña).
 
• Estación Experimental Agrícola do Baixo Miño (Salceda de Caselas, Pontevedra).
 
▪ Centro de Investigación Forestal de Lourizán (CIFL).
 
▪ Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Leiro-Ourense)-Evega.
 
• Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de Ribadumia (Ribadumia, Pontevedra).
 
Son funcións da Axencia, no eido da investigación:
 
a) Determinar e canalizar as demandas científico-técnicas e analíticas do sector agrario e alimentario de Galicia, tendo en conta as súas necesidades, mediante procedementos eficaces de participación dos axentes socioeconómicos afectados nas distintas áreas de traballo.
 
b) Impulsar as actividades de I+D+i nos sectores agrario e alimentario de Galicia.
 
c) Asesorar a Consellería do Medio Rural nas funcións de coordinación da investigación en materia agraria.
 
d) Promover e executar os traballos de investigación nas materias agrícolas, gandeiras e forestais, tanto respecto das actividades de produción e transformación como respecto do cumprimento das boas prácticas agrarias e outros requirimentos dos procesos produtivos primarios nas explotacións gandeiras, de mellora xenética e sanidade agrícola, gandeira e forestal, as relativas á conservación dos recursos xenéticos, á ecoloxía e silvicultura das especies forestais, á propagación, prevención e defensa contra os incendios forestais e ao impacto das actividades do sector agrario sobre o medio. Para o cumprimento desta finalidade poderá solicitar recursos materiais e humanos que poidan ser asignados por calquera das administracións públicas no marco de plans de investigación e desenvolvemento tecnolóxico e innovación.
 
e) Propiciar e facilitar a transferencia e a adopción dos resultados obtidos nas investigacións publicando e divulgando os resultados dos ensaios e proxectos de experimentación, así como a dirección e elaboración das estatísticas en materia agraria en coordinación co Instituto Galego de Estatística.
 
f) Fomentar a introdución de sistemas de rastrexabilidade e, en xeral, desenvolver todo tipo de actividades que fagan progresar a tecnoloxía, a calidade e a competitividade do sector agroindustrial galego.
 
g) Establecer fórmulas específicas de recrutamento, formación e actualización do persoal investigador, nos ámbitos agrario e alimentario, así como as de intercambio e colaboración con outros centros de investigación rexionais, nacionais e internacionais.
 
h) Participar en institucións e foros nacionais e internacionais para a consecución dos fins da Axencia.
 
i) Promover ou participar directamente nas operacións concretas de desenvolvemento nas cales se dean as circunstancias de interese territorial ou estratéxico, insuficiente participación dos axentes socioeconómicos e a necesidade de estruturar ou reestruturar un ámbito produtivo vinculado ao sector alimentario e que lle sexan encomendadas.
 
j) Poñer en valor as distintas actuacións tecnolóxicas e investigadoras incluídas nos puntos anteriores ou as que deriven do acervo de coñecementos da Axencia, mediante as fórmulas adecuadas de divulgación ou comercialización, así como as de participación e implicación dos distintos subsectores nas actuacións propias, sen menoscabo das funcións de divulgación e promoción que neste ámbito poida desenvolver a consellería de adscrición.
 
k) Conservar o patrimonio xenético tradicional de Galicia das especies de produción agroforestal.
 
l) Promover a mellora xenética do material vexetal de produción agroforestal.
 
 

NOVIDADES DO CIAM

foto
01/12/2023
Nº: 7 Revista de divulgación do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
foto
25/10/2023
Taller: UTILIZACIÓN DAS APLICACIÓNS “RAX” DE RECOMENDACIÓN DE ABONADO CON XURROS (PROXECTO AC2021C-07)
foto
01/06/2023
Nº: 6 Revista de divulgación do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
foto
01/03/2023
Nº: 5 Revista de divulgación do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
foto
29/11/2022
Xornada Técnica: A FERTILIZACIÓN DAS PRADEIRAS
foto
28/11/2022
Xornada Técnica: INDICADORES BIOLÓXICOS E HIDROMORFOLÓXICOS DE BOAS PRÁCTICAS AGRARIAS

 

fondo

EMPRESA

PROXECTOS

ACTIVIDADES

PUBLICACIÓNS

APLICACIÓNS RAX

SOCIAL

Copyright 2019 - CIAM - Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo - Todos os dereitos reservados